ԹԵԺ ԳԻԾ
28.06.2019
Հայտարարություն` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության եվրասիական տնտեսական միության և եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետությունների հետ համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 38-2.3-450) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

Նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության (այսուհետ` Վարչություն) Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետությունների հետ համագործակցության բաժնի (այսուհետ`  Բաժնի) գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագրով (այսուհետ՝ Պաշտոնի անձնագիր) սահմանված հիմնական գործառույթներն են՝

 • իրականացնում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետությունների, Եվրասիական զարգացման բանկի և Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի հետ համագործակցության` Նախարարության իրավասություններին առնչվող գրագրության աշխատանքները.
 • իրականացնում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետությունների, Եվրասիական զարգացման բանկի և Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի հետ համագործակցության ոլորտներում համաձայնագրերի, ծրագրային առաջարկների, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի` Նախարարության այլ ստորաբաժանումներին համապատասխան հարցումների ներկայացումը, ստացված կարծիքների վերլուծությունը, Նախարարության ամփոփ դիրքորոշման ներկայացումը.
 • իրականացնում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակներում մակրոտնտեսական քաղաքականության, պետական գնումներին, Եվրասիական տնտեսական միության բյուջեին և հարկային ու մաքսային քաղաքականությանն առնչվող ոլորտներում համաձայնագրերի, ծրագրային առաջարկների, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի` Նախարարության այլ ստորաբաժանումներին համապատասխան հարցումների ներկայացումը.
 • իրականացնում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետությունների, Եվրասիական զարգացման բանկի, Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին, հանդիպումներին, բանակցություններին, Նախարարության համապատասխան պաշտոնյաների մասնակցության նպատակով տեսակոնֆերանսների կազմակերպումը, անհրաժեշտության դեպքում մասնակցությունը և նախապատրաստական աշխատանքները.
 • կազմակերպում է Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի խորհրդի և կոլեգիայի նիստերի ընթացքում Նախարարության իրավասության շրջանակներում գտնվող քննարկման ենթակա հարցերի շուրջ տեղեկատվության հավաքագրումը, վերլուծությունը և Նախարարության ամփոփ դիրքորոշման ներկայացումը.
 • իրականացնում է Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետությունների, Եվրասիական զարգացման բանկի և Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի հետ ֆինանսական և տեխնիկական համագործակցության համար անհրաժեշտ աշխատանքները, ինչպես նաև վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերի ստորագրման և վավերացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը:

Պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող  պահանջներն են`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով կամ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • «Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2000 թվականի ապրիլի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության մարմինների կողմից միջազգային գործունեություն և միջազգային կապեր իրականացնելու կարգը հաստատելու մասին» N ՆՀ-557 կարգադրության, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2000 թվականի մարտի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության միասնական արտաքին քաղաքականության վարման գործում Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների գործունեությունը համակարգելու մասին» N ՆՀ-541 հրամանագրի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • ռուսերեն (ազատ) և անգլերեն (ազատ) լեզուների տիրապետում.
 • անհրաժեշտ  (պարտադիր)  կառավարչական  հմտությունների  և   ունակությունների, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող  կառավարչական հմտությունների  և ունակությունների   տիրապետում:                                

Պայմանագիրը կնքվում է մինչև մրցույթում հաղթող ճանաչված անձին պաշտոնում նշանակելու մասին հրամանի ուժի մեջ մտնելը։

Աշխատավարձը` համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքի կազմում է  212․309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ 0010 ք.Երևան Մելիք Ադամյան 1, կայք՝ www.minfin.am

Դիմումները ներկայացնել անձամբ՝ հետևյալ հասցեով 0010 ք. Երևան Մելիք Ադամյան  1, 122 սենյակ հեռ.` 011-800123:

Փաստաթղթերն  ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 09։30-ից 12։30-ը։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2019 թվականի հուլիսի 3-ը ներառյալ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները բնօրինակների հետ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • դիմում  գլխավոր քարտուղարի անունով.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների)  պատճենները.
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը.
  • անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենը.
  • մեկ գունավոր լուսանկար` 3x4 սմ չափսի: