ԹԵԺ ԳԻԾ
25.09.2019
Հայտարարություն Ֆինանսների նախարարության ծրագրերի իրականացման վարչության ֆինանսատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25-33.10-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

Նախարարության ծրագրերի իրականացման վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) ֆինանսատնտեսական բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագրով (այսուհետ՝ Պաշտոնի անձնագիր) սահմանված հիմնական գործառույթներն են՝

 • իրականացնում է Նախարարության ծախսերի ամփոփ հաշվեկշռի պատրաստումը և ներկայացումը.
 • իրականացնում է hաշվետվությունների կազմման և ներկայացման աշխատանքները.
 • իրականացնում է հաջորդ տարվա համար գնման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ամփոփ անվանացանկի կազմումը.
 • իրականացնում է Նախարարության ապրանքանյութական արժեքների հաշվառումը, դրանց գույքագրման և դուրսգրման աշխատանքները.
 • իրականացնում է Նախարարության ապրանքանյութական արժեքների ստացման պահպանման և հատկացման, ինչպես նաև արդյունավետ և նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության գործընթացները.
 • իրականացնում է ֆինանսական հաշվարկներ և վերլուծություններ:

Պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող  պահանջներն են`

 • «Սոցիալական և վարքաբանական գիտություններ» ոլորտի «տնտեսագիտություն» մասնագիտությունների կամ «գործարարություն և վարչարարություն» ոլորտի մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն.
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային, հարկային օրենսգրքերի, «Կառավարչական իրավահարաբերություների կարգավորման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին», «Գնումների մասին», «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքների իմացու­թյուն, ինչպես նաև գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ.
 • հայերենի և մեկ օտար լեզվի (ռուսերենի կամ անգլերենի) իմացություն.
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման ունակություն.
 • համակարգչային հիմնական գործիքների (Word, Excel, PowerPoint) վարժ կիրառման, ինչպես նաև համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու ունակություն.
 • էլեկտրոնային վճարումների «Client-Treasury» համակարգի և (կամ) «ՀԾ» համակարգի կիրառման իմացություն.

Պայմանագիրը կնքվում է 2020 թվականի հունվարի 30-ը ներառյալ։

Աշխատավարձը` համաձայն <<Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> օրենքի կազմում է  212․309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ:

 Աշխատանքի վայրը՝ 0010 ք.Երևան Մելիք-Ադամյան 1, կայք՝ www.minfin.am

Դիմումները ներկայացնել անձամբ՝ հետևյալ հասցեով 0010 ք. Երևան Մելիք- Ադամյան  1, 122 սենյակ հեռ.` 011-800123:

Փաստաթղթերն  ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 14։30-ից 17։30-ը։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:

Պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից ընտրություն կատարելու եղանակներն են՝

 • դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը.
 • հարցազրույցը:

         Դիմող ՀՀ քաղաքացիները բնօրինակների հետ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • դիմում  գլխավոր քարտուղարի անունով.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների)  պատճենները.
 • արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը.
 • անձնագրի (նույնականացման քարտի) պատճենը.
 • մեկ գունավոր լուսանկար` 3x4 սմ չափսի: