ԹԵԺ ԳԻԾ

Գործերի կառավարման վարչություն

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարչության հետ համատեղ նախարարության նյութական եւ ոչ նյութական ակտիվների կառավարումը, 

2) նախարարության նյութական արժեքների ստացման, պահեստավորման և բաշխման ապահովումը, 

3) նախարարի աշխատակազմի և նախարարության աշխատակազմի կողմից գնումների գրծընթացին մասնակցությունը (տեխնիկական բնութագրերի կազմումը, հայտերի պատրաստումը, կնքված գնման պայմանագրերի դրույթների կատարման ընթացքի նկատմամբ նախնական հսկողությունը և արդյունքների ամփոփումը),

4) նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարչության հետ համատեղ տարեկան գնումների պլանի մշակումը,

5) նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարչության հետ համատեղ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների բաշխման և օգտագործման արդյունավետության վերահսկումը, 

6) նախարարության ենթակայության շենքերի ընդհանուր սպասարկումը,

7) ընթացիկ վերանորոգման կազմակերպումը, համակարգումը և վերահսկումը,

8) նախարարության ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման և սպասարկման համակարգումը:

 

 

Սպասարկման բաժին
Բաժնի պետ - վարչության պետի տեղակալ` Էդուարդ Պողոսյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 800-161
Էլ.փոստ՝ eduard.poghosyan@minfin.am 

 

Վարչատնտեսական և շենքերի շահագործման բաժին
Բաժնի պետ՝ 
Հեռախոս՝   (+374 11) 800-
Էլ.փոստ՝