ԹԵԺ ԳԻԾ
09.05.2017
Ո՞վքեր կարող են մասնակցել ներքին աուդիտորի որակավորման քննություններին

 

 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 176-Ն որոշման պահանջների համաձայն՝ ներքին աուդիտորների որակավորման նպատակով անցկացվող քննություններին (այսուհետ` քննություն) կարող են մասնակցել բարձրագույն կրթություն ունեցող այն քաղաքացիները,

1) ովքեր դատական կարգով չեն ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

2) ովքեր չունեն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար դատ­վա­ծություն.

3) ովքեր դատական կարգով չեն զրկվել ֆինանսատնտեսական հարաբերությունների իրականացման բնագավառում պաշտոն զբաղեցնելու կամ գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից.

4) ում քննությանը մասնակցելու համար լիազոր մարմին նախորդ 3 տարվա ընթացքում ներկայացված դիմումը չի մերժվել լիազոր մարմնի կողմից` պահանջվող փաստաթղթերում կեղծ և (կամ) անարժանահավատ տեղեկատվություն ներկայացնելու հիմքերով։

Ներքին աուդիտորի որակավորման քննությանը մասնակցելու հայտի փաթեթ

Քննությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է առձեռն, փոստով (էլ. փոստ` secretariat@minfin.am) կամ էլեկտրոնային եղանակով (էլեկտրոնային համակարգի միջոցով փաստաթղթերը ներ­կայացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1283-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով) լիազոր մարմին ներկայացնել`

  • դիմում
  • անձնագրի և սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի պատճենը
  • բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը
  • հայտարարություն: